THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR (PIKSH)  PËR VITIN 2023

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR (PIKSH) PËR VITIN 2023

Në zbatim të Ligjit Nr. 80, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor nëinstitucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Vendimit Nr.607, datë 31.08.2016  të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, përbërjen, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)” si dhe të VKM Nr. 75 datë 12.08.2018 “Për miratimin e modelit të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor“, Shkreses se MAS 937/2 date 16.03.2023 “Dergohet detajimi i buxhetit per vitin 2023 per shpenzimet kapitale”, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit shpall thirrjen për aplikim për “Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë” për vitin 2023.

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit pranë Rektoratit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, është data: 24.04.2023

Vlera maksimale e financimit te AKKSHI-se: 40,000,000 lekë;

Fondi i vendosur në dispozicion të kësaj thirrjeje: 204,157,916 lekë.

Dorëzimi i aplikimeve

Aplikantët duhet ta dorëzojnë dokumentacionin pranë zyrës së Protokoll-Arkivës së Rektoratit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe me email në adresën komisionivleresimitteprojekteve@umed.edu.al

Për informacion më të detajuar mund t’i drejtoheni materialeve më poshtë:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/04/Aneksi-2-Formati-i-propozimit-financiar-për-PIKSH-2.xlsx

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/04/Aneksi-1-Formati-i-aplikimit-për-PIKSH.docx

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/04/UDHËZUES-PËR-PROCEDURAT-E-APLIKIMIT-SHQYRTIMIT-VLERËSIMIT-MIRATIMIT-DHE-MONITORIMIT-TË-PROJEKTEVE-TË-INFRASTRUKTURËS-SË-KËRKIMIT-SHKENCOR-PIKSH.pdf