Plani mësimor i programit të ciklit të parë:

Bachelor në Imazheri

Vite studimi: 3

Totali i krediteve: 180

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Parë

1 Shkencat Ekzakte  3
Analizë matematikore  1
Statistikë Mjekësore  1
Teknologji Informacioni  1
2 Shkenca e Shëndetit  2
Shëndet Publik  1
Shëndet Mjedisor  1
3 Konceptet Themelore të Fizikës  4
Fizikës e Përgjithshme  1
Pajisjet e Dedektimit dhe Matja  1
Fizika e Rrezatimit dhe Bërthamore  2
4 Shkenca Ekzakte  6
Kimi Inorganike dhe Organike  2
Biokimi Mjekësore  2
Radiobiologjia  2
 5 Morfologji Humane 1 12
Anatomia e Njeriut 9
Fiziologji e Njeriut 3
 6 Morfologji Humane 2 7
Anatomi Radiologjike  6
Histologji  1
 7 Radiologjia Konvencionale  11
Bazat e Radiologjisë Konvencionale 2
Edukim Fizik/Histori Inferimierie  1
Gjuhë Italiane/Gjermane/Frënge  2
 8 Praktika Laboratorike
Praktikë Laboratorike  2.5
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Dytë

1 Morfologji dhe Farmakologji
Anatomi imazherike  3
Anatomi patologjike  2
2 Sëmundje të Brendshme dhe Rehabilitim
Sëmundje të Brendshme  6
Fizioterapi në Sëmundje të Brendshme  5
Geriartri  1.5
Rehabilitim në Geriartri 1.5
3 Patologjitë Osteomuskulare dhe Rehabilitim
Ortopedi dhe Traumatologji  4
Reaumatologji  3
Fizioterapi në Ortopedi dhe Traumatologji  5
Fizioterapi në Reumatologji  4
4 Teknika Rehabilituese
Teknika Trajtimi në Fizioterapi I  6
Modalitetet Termo-Elektro-Hidroterapi  4
5 Lëndë me Zgjedhje
Ergoterapi/Rehabilitim në Komunitet  3
6 Praktika Klinke 1
Praktika Klinke 1  10
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Tretë

1 Neurologji dhe Rehabilitim 10
Neurologji 6
Fizioterapi në neurologji 4
2 Pediatri dhe Rehabilitim 10
Pediatri 6
Fizioterapi në Pediatri 4
3 Mjekësia Sportive dhe Ortoprostetika  6
Mjekësia Sportive  3
Ortoprostetikë  3
4 Teknikat e Rehabilimit  8
Rehabilitim në Djegje Plastikë  2
Rehabilitim Uro-gjinekologjik dhe Obsetrikal  2
Teknika e Trajtimit në Fizioterapi II  4
5 Kirurgji dhe Rehabilitim  7
Kirurgji dhe Onkologji  4
Rehabilitim në Kirurgji dhe Onkologji   3
6 Lëndë me Zgjedhje  4
Masazhi Sportiv/Fizioterapia në ORL  2
Menaxhim në Fizioterapi/Ekonomi Shëndeti  2
7 Praktika Klinike 2  10
Praktikë Klinike 2  10
8 Diplomë  5
Gjithsej 60
Totali i Kreditete të Programit të Studimit 180