NJOFTIM PËR ZHVILLIM AKTIVITETI

NJOFTIM PËR ZHVILLIM AKTIVITETI

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Patogjenët e rinj dhe siguria transfuzionale 

 Aktiviteti i ofruar nga Departamenti i Laboratorëve dhe Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut, do të mbahet më 28 Shtator 2023, në sallë,  pranë  Hotel Tirana International, Salla “Abret”, deri në 100 pjesëmarrës me 5.5 orë efektive, me kredite të miratuara 5.5.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si Transfuziolog, Hematolog, Mjekë të përgjithshëm, Reanimator, Kardiolog, Kimikë-Bioklinikë, Gastrohepatologë, Endokrinologë, Kirurg, Onkolog, Alergologë, Dermatolog.

Person kontakti: Prof. Asoc. Irena Seferi

E-mail: iqendro@yahoo.comirena.qendro@umed.edu.al

Nr. Tel: 0682000124

 Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit.

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/Programi-Patogjenët-e-rinj-dhe-siguria-transfuzionale.docx

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin, 

Qendra e Zhvillimit Profesional, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.