DOKUMENTACIONI I KERKUAR PER APLIKIM MASTER PROFESIONAL & MASTER I SHKENCAVE, VITI AKADEMIK 2017-2018, NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

DOKUMENTACIONI I KERKUAR PER APLIKIM MASTER PROFESIONAL & MASTER I SHKENCAVE, VITI AKADEMIK 2017-2018, NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, njofton të gjithë personat e interesuar për të aplikuar për Master Profesional apo Master Shkencor pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike se, kandidati paraqitet personalisht ose nepermjet personit te autorizuar prej tij dhe dorezon dokumentacionin e meposhtem:

 1. Diplome dhe liste notash ,ose fotokopje te njehsuar me origjinalin ,(noterizuar) te ciklit te pare te studimeve te perfunduar ne Republiken e Shqiperise
 2. Diplomen e Matures Shteterore se bashku me certifikaten e notave ose fotokopje te tyre te njehsuar me origjinalin(noterizuar),e konfirmuar nga (DAR/ZA). Kandidatet qe kane perfunduar shkollen e mesme para vendimit nr.876, dt.03.11.2010  paraqesin  Deftesen e Pjekurise(original ose e noterizuar dhe e konfirmuar nga DAR/ZA).Nqs nuk ka ka deftese pjekurie paraqet dublikate te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme e konfirmuar nga DAR/ZA
 3. Formular aplikimi sipas formatit të Shtojcës Nr.8, Udhëzimi Nr.18 MAS
 4. Fotokopje dokumenti identifikimi (karte identiteti,pasaporte)
 5. Dy fotografi
 6. Deshmi e gjuhes se huaj per studente qe aplikojne per Master te Shkencave( niveli B1) e detyrueshme ne momentin e aplikimit. ( Në përputhje me Udhëzimin Nr.52. I MAS , i ndryshuar
 7. Kopje e mandatit të pagesës ( Tarifa e aplikimit 1500 lekë)

Afatet e aplikimit

 1. Procesi i aplikimit deri më 20 Tetor 2017 ( ora 8.00- 16.00)
 2. Shpallja zyrtare e listës fituese, datë 24 Tetor 2017, ora 15.00
 3. Procedura e ankimimit do të zhvillohet në datat 24-26 Tetor 2017

 Afatet e regjistrimit

 1. Procesi i regjsitrimit 25, 26, 27, 28, 29, 30 Tetor nga ora 8.00- 16.00
 2. Shpallja zyrtare e listës së të regjistruarve bëhet  në datën 1 Nëntor 2017

REKTORATI

Publikuar më 06.10.2017