Hapet thirrja për mobilitet të stafit akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Atikës Perëndimore, Greqi

Hapet thirrja për mobilitet të stafit akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Atikës Perëndimore, Greqi

Në kuadër të programit  Erasmus + hapet thirrja për aplikim për bursa për mobilitete në Universitetin e Atikës Perëndimore, Greqi në kuadër të programit Erasmus+ për semestrin e dytë të vitit akademik  2022-2023.

Llojii mobilitetit:

 • Shkëmbim të stafit akademik

Kohëzgjatja e mobilitetit:

 • 5 ditë ( 2 ditë udhëtimi)

Fushae mësimdhënies:

 • Shëndet Publik

Periudha e realizimit të mobilitetit:

 • 12 deri me 16 Qershor 2023 (përcaktuar nga Universiteti pritës)

Përt’unjohur me kalendarinakademikdhekatalogun e programevetëstudimit qëofronUniversiteti iAtikës Perëndimore, klikoninëlinqet  e mëposhtme:

https://www.uniwa.gr/en/studies/schools-and-departments/

Bursa përfshin:

 • Kompesimin ditor (160 euro përstafin akademik)
 • Kostot e udhëtimit në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe universitetit të origjinës

Për të përcaktuar distancën, klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Dokumentetqë duhettë dorëzohen:

 • Curriculum Vitae në gjuhën angleze
 • Fotokopje e pasaportës
 • Letër motivimi në gjuhën angleze
 • Vërtetim punësimi (i përkthyer dhe i noterizuar në gjuhën angleze)
 • Certifikata që vërteton njohuritë e gjuhës angleze në nivelin B2, e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën angleze
 • Vërtetim nga Dekani i Fakultetit që lejon shkëputjen nga puna për të kryer mobilitetin
 • Plani i mobilitetit

Për të shkarkuar formatin e marrëveshjes së mobilitetit klikoni në linkun e mëposhtëm

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/05/Formulari-i-aplikimit-per-mobilitet-per-stafin-akademik-_West-Attika-1-1.docx

 

Afati për aplikim:22.05.2023

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në zyrën e protokollit në  Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Dokumentacioni  dorëzuar në  zyrën e protokollit, duhet të  shoqërohet me formularin e aplikimit, i cili, përmban të dhënat për çdo aplikant dhe duhet të firmoset nga ky i fundit. Për të shkarkuar formularin klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/05/Formulari-i-aplikimit-per-mobilitet-per-stafin-akademik-_West-Attika-1-1.docx