NJOFTIM PER ZHVILLIM AKTIVITETI

NJOFTIM PER ZHVILLIM AKTIVITETI

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Kongresi i tretë ndërkombëtar i shëndetit perinatal, riprodhimit dhe andrologjisë 

Aktiviteti i ofruar nga Fakulteti i Mjekësisë, do të mbahet më  19-20 Maj 2023, në sallë,  pranë  Sallës Marigo Mamica, hotel Premium, Durrës, deri në 200 pjesëmarrës me 12 orë efektive në total, me kredite të miratuara 8.5 në total.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si Obstetër-Gjinekologë, Anestezistë, Kardiologë, Kirurgë, Neonatologë, Epidemiologë, Infermierë dhe Farmacistë.

Person kontakti: Dr. Arben Rrugia

E-mail: arbenrrugia3@gmail.com

Nr. Tel: 0672067377

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/05/KONGRESI-I-3-NDERKOMBETAR-I-RIPRODHIMIT-4-MAJ-2023-Copy.docx