Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Akademia e Onkologjisë – Trajnimi I”

 Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Onkologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, do të mbahet më 13 Mars 2024, në sallë, pranë sallës Galileo Galilei, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, deri në 40 pjesëmarrës, me 3.5 orë efektive, me kredite të miratuara 3.5.

 Aktiviteti ofrohet për specialitete si onkologë.

Person kontakti: Alketa Ilo

E-mail: alketa_ilo@yahoo.it

Nr. Tel: 0692262011

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/Axhenda-Finale-1.docx