PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT ME NR. 20, DATË 11.03.2019, NR. 21, DATË 21.03.2019 DHE NR. 22, DATË 21.03.2019

PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT ME NR. 20, DATË 11.03.2019, NR. 21, DATË 21.03.2019 DHE NR. 22, DATË 21.03.2019

Për t’u njohur me vendimet e Bordit të Administrimit, ndiqni linqet e mposhtëm:

Vendim nr. 20, datë 11.03.2019 “Për një shtesë dhe ndryshim në planin e punës së vitit 2019, të njësisë së auditit të brendshëm, UMT” (Kliko këtu)

Vendim nr. 21, datë 21.03.2019 “Për miratimin e masës së shpërbilimit të anëtarëve të Senatit Akademik të UMT” (Kliko këtu)

Vendim nr. 22, datë 21.03.2019 “Për dhënie mase disiplinore” (Kliko këtu)