NJOFTIM PËR PUNËSIM ME KONTRATE SHËRBIMI – Inxhinier Biomedical

NJOFTIM PËR PUNËSIM ME KONTRATE SHËRBIMI – Inxhinier Biomedical

Bazuar në ligjin nr.80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”,Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, kërkon të punësoj me kontrate shërbimi një Inxhinier Biomedical për vlerësimin e aparaturave mjekësore që duhen nxjerr nga përdorimi.

 Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët janë si më poshtë:

 

 1. Të ketë diplomë në nivelin Master Shkencor;
 2. Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet.
 3. Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 4. Të jetë shtetas shqiptar;
 5. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Protokollit dhe Arkivës në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumente:

 

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Jetëshkrim sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë të noteruar);

 

Mosparaqitja  e dokumentave ose mosparaqitja e plotë e tyre, sjell s’kualifikim të kandidatit.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 13.12.2018 – 17.12.2018.

 

 1. Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta. Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al