Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi IV, viti akademik 2020-2021

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi IV, viti akademik 2020-2021

Publikohen listat e kandidatëve që kanë aplikuar në programet e studimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, raundi IV-t, viti akademik 2020-2021

  1. Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, raundi IV, viti akademik 2020-2020
  2. Aplikantët e programit të studimit “Higjenist Dentar“, raundi IV, viti akademik 2020-2020
  3. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Dentare“, raundi IV, viti akademik 2020-2020
  4. Aplikantët e programit të studimit “Infermieri e Përgjithshme“, raundi IV, viti akademik 2020-2020
  5. Aplikantët e programit të studimit “Fizioterapi“, raundi IV, viti akademik 2020-2020
  6. Aplikantët e programit të studimit “Mami“, raundi IV, viti akademik 2020-2020
  7. Aplikantët e programit të studimit “Logopedi“, raundi IV, viti akademik 2020-2020
  8. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Imazherie“, raundi IV, viti akademik 2020-2020
  9. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Laboratori“, raundi IV, viti akademik 2020-2020

*Afati i regjistrimit për aplikantët dhe ulja e vijës kryhet sipas fashave orare të përcaktuara në Udhëzimin nr. 4, datë 26.10.2020 “Për aplikimin dhe regjistrimin e kandidatëve në kuotat e paplotësuara sipas programeve të studimit të ciklit të parë, Raundi IV…” të Rektorit të UMT-së