KRITERET E PUNËSIMIT PËR VENDE PUNE NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

KRITERET E PUNËSIMIT PËR VENDE PUNE NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionet e punës

 1. Sekretare mësimore (me kohë të plotë) në Fakultetin e Mjekësisë;
 2. Sekretare mësimore (me kohë të pjesshme) në Fakultetin e Mjekësisë.

 

 1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës:
 • Hapja e regjistrave të kursit sipas grupeve përkatëse;
 • Rregjistrimi i studentëve për herë të parë në vit të parë;
 • Hapja e regjistrave të notave sipas degëve e grupeve përkatëse;
 • Shpallja e studentëve përsëritës, në bazë të numrit të krediteve që kanë fituar në vitet paraardhëse;
 • Çelja e datave të provimeve për klasë, grupeve dhe sipas sesioneve përkatëse;
 • Hedhja e notave në regjistrat e notave, në sesionet e provimeve;
 • Hapja e indeksit për studentët e rinj të vitit të parë;
 • Nxjerrja e evidencave ardhur nga Rektorati për seionet e provimeve;
 • Hapja e proces-verbaleve të provimeve të mbartura (sipas sesioneve përkatëse);
 • Diplomimi i studentëve të kursit të gjashtë. Hedhja e tyre në regjistrin e diplomave;
 • Plotësimi i Formularit të Diplomave me të dhënat e studentëve të diplomuar në sesionet përkatëse;
 • Nxjerja e vërtetimeve për listë notash apo diplomash, për studentët;
 • Konfirmim dokumentacioni për studentët e diplomuar ne vite (nga Ministria, Rektorati, etj);
 • Mbledhja e faturave të tarifës vjetore të shkollimit si dhe mbledhje e dokumentacionit për studentët me status të veçantë;
 1. Kriteret

Kandidatët për sekretare mesimorë (me kohë të plotë) dhe sekretare mësimore (me kohë të pjeshme) duhet të plotësojnë këto kritere:

 

 1. Të zotëroj të paktën diplomë të nivelit Bachelor;
 2. Të ketë eksperienca pune;
 3. Të zotëroj gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 4. Të zotëroj me dëshmi një gjuhë të huaj, gjuha angleze përbën avantazh;
 5. Të ketë njohuri të mira të përdorimit të kompjuterit dhe të programit Microsoft Office, të vërtetuara me dëshminë përkatëse;
 6. Të ketë njohuri të mira të një prej programeve të sekretarisë;
 7. Të jetë shtetas shqiptar;
 8. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 9. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 10. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtjeje penale me dashje;
 11. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore, që nuk është shuar sipas ligjit.

 

 

 1. Dokumentacioni i kërkuar

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Protokoll Arkivës, në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë Tiranë, dokumentat si më poshtë:

 

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj;
 7. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së kompjuterit;
 8. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 9. Vërtetim i gjendjes gjyqësore, vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;
 10. Vërtetim nga punëdhënës të mëparshëm, që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 11. Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
 12. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë (nëse ka);
 13. Dëshmi penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit.

 

 

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar në Sektorin e Protokoll Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë)

 Afati i dorëzimit të dokumentacionit : 17.09.2018-28.09.2018 (10 ditë pune)

 

 1. Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.
 • Njohuri të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi për fushën e procedurave administrative.

 

 1. Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al