NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE 15.01.2018

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicion pune personel administrativ bazuar në ligjin nr.80/2015 ““Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin dhe Rregulloren e Universitetit i Mjekësisë,Tiranë, për vendin e punës Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Drejtorinë e Buxhetit dhe Investimeve.

Përshkrimi përgjithësues i punës:

 • Realizimi i procedurave të prokurimit në përputhje me legjislacionin për prokurimin publik, nga faza e përllogaritjes së fondit limit deri në hartimin e kontratës;
 • Respektimi i të gjitha rregullave dhe të afateve të caktuara në aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, për saktësinë dhe bazueshmërinë ligjore të gjitha akteve që dalin nga Sektori i Prokurimit, duke u mbështetur në legjislacionin përkatës;
 • Publikimi i njoftimeve të prokurimit për çdo kategori prokurimi, si krijimi në sistemin e prokurimit publik të regjistrit të prokurimeve publike, reflektimi i ndryshimeve dhe shtesave në regjistrin e parashikimit, krijimi i dosjes së tenderit, publikimi i njoftimit të fituesit, publikimi i kontratës së nënshkruar, pezullimi, anulimi dhe arkivimi i një procedure prokurimi sipas pjesëmarrjes në komisionin përkatës në procedurë;
 • Hartimi dhe propozimi i planit vjetor të prokurimeve, në bashkëpunim me Njësinë e Prokurimit në bazë të kërkesave dhe nevojave për prokurim;
 • Përgatitja e regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik (shpenzimeve (llog. 602) dhe investimeve (llog. 230/231)) në bashkëpunim me Njësinë e Prokurimit, në fillim të çdo viti kalendarik;
 • Raportimi i regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në çdo fillim viti kalendarik;

A. Kriteret:

Kandidati për vendin e punës “Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve”, propozohet të plotësojë këto kritere :

 1. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në shkenca Ekonomike/Juridike. Edhe diploma e nivelit Bachelor duhet të jetë në të njëjtën fushë;
 2. Të ketë jo më pak se 5 (pesë) vite eksperiencë pune në profesion dhe minimalisht 2 (dy) vite në fushën e prokurimit publik;
 3. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 4. Të ketë njohuri të mira të programit Microsoft Office;
 5. Të jetë shtetas shqiptar;
 6. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 7. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 8. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 9. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Protokollit dhe Arkivës në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumente:

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Jetëshkrim;
 3. Kopje të diplomës Master Shkencor dhe Bachelor dhe të listës së notave përkatëse (të noteruara). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të dorëzohet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
 4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit;
 5. Dëshmi të njohjes të gjuhës së huaj (të noteruar);
 6. Dëshmi të njohjes së kompjuterit (të noteruar);
 7. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë të noteruar);
 8. Vërtetim nga Institucioni ku ka punuar që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 9. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera në jetëshkrimin tuaj;
 10. Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raport mjekësor për aftësitë në punë);
 11. Dëshmi penaliteti;
 12. Fotokopje të letërnjoftimit (ID).

Afati i dorëzimit të dokumentacionit me postë ose dorazi:  15.01.2017-26.01.2018

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta. Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën erisa.luzi@umed.edu.al.

B. Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuritë mbi Ligjin nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me ligjin ligjin Nr. 47/2017 “Për prokurimin publik”;
 • Njohuri të akteve nënligjore në fuqi për fushën e procedurave administrative dhe prokurimit publik.

C. Mënyra e vlerësimit:

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; Eksperiencën e tyre të mëparshme; Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.