KRITERET E PUNËSIMIT PËR VENDE PUNE NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR POZICIONIN E PUNËS, “SPECIALIST” PRANË NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM

KRITERET E PUNËSIMIT PËR VENDE PUNE NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR POZICIONIN E PUNËS, “SPECIALIST” PRANË NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, “Specialist” pranë Njësisë së Auditimit të Brendshëm

Kriteret:

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere:

Kritere të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotëroj aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës, për të cilin konkuron;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës, për kryerje të veprës/ave penale;
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore;
 • Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

Kritere të veçanta:

 • Të ketë diplomë universitare të nivelit të dytë në shkencat ekonomike ose juridike;
 • Të jetë i çertifikuar si “Auditues i brendshëm”, prej të paktën një viti;
 • Të ketë përvoj pune të paktën 5 (pesë) vjet në profesion;
 • Të ketë qënë auditues i brendshëm, jo më pak se 3 (tre) vjet;
 • Të ketë notë mesatare të shkollës së lartë (bachelor dhe master) mbi 8 (tetë).

Mosplotësimi i njërit prej kritereve të mësipërme përbën kusht për skualifikimin.

 Dokumentacioni i kërkuar

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për aplikim për vendin e punës;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave, bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Kopje e noterizuar e librezës së punës dhe/ose vërtetime të punës;
 6. Deklaratë për konfliktin e interesit;
 7. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 8. Dokumenta të tjera që vërtetojnë trajnimet apo kualifikimet shtesë;
 9. Referenca nga punëdhënësi gjatë vitit të fundit;
 10. Vetëdeklarim mbi gjëndjen gjyqësore (ose dëshmi penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit).
 11. Diplomat apo çertifikatat e fituara në institucione të huaja arsimore, të shoqërohen me vërtetimin e njohjes dhe njëhsimit nga MARS, sipas përcaktimit të ligjit nr. 80, datë 22.07.2015, neni 92, pika 3.

Dokumentat e noterizuara, duhet të jenë të tre muajve të fundit, nga momenti i lëshimit, deri në paraqitjen e tyre. Mosparaqitja e njërit prej dokumentave të mësipërm, përbën kusht për skualifikim të dosjes.

 

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar në Sektorin e Protokoll Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë)

 Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 04.02.2019 – 18.02.2019

 Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi ligjin 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”;
 • Njohuri të akteve nënligjore në fuqi për fushën e ligjeve të sipërpërmendura;

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërpërmendur, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al