Uncategorized

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/02/Physiotherapy_Rehabilitation.pdf

By admin | Uncategorized
DETAIL

Struktura për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizimeve në UMT

Ligj nr. 60/2016 Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve, i ndryshuar Rregullore për Hetimin Administrativ të Sinjalizimit dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit në UMT Urdhër i ILDKPKI nr. 1222, datë 11.07.2017 Për Miratimin e Formularëve VKM nr. 816, datë 16.11.2016 Për Strukturën , kriteret e përzgjedhjes së Njësisë së Sinjalizimit

By admin | Uncategorized
DETAIL

TË DHËNAT PËR ARSIMIN, KUALIFIKIMIN DHE PAGAT E FUNKSIONARËVE TË CILËT SIPAS LIGJIT KANË DETYRIMIN PËR DEKLARIMIN E PASURISË NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË. Mbështetur në ligjin nr. 9049, datë 10.4 2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të nëpunësve publik” i ndryshuar, si dhe në ligjin nr. […]

By admin | Uncategorized
DETAIL

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik

Regjister Realizimi Viti 2019 Regjister Realizimi Viti 2020 Regjistri i realizimeve per vitin 2021 UMT Regjistri i realizimeve per vitin 2022 UMT

By admin | Uncategorized
DETAIL
Page 3 of 1212345...10...Last »